Stainless Steel Coil

از کویل فولاد ضد زنگ بازدید کنید


Stainless Steel Pipe

بازدید از کارگاه تولید


Stainless Steel Round Bar

نوار گرد استیل ضد زنگ


Visit the warehouse

از انبار بازدید کنید


Stainless Steel Plate

برای مشتری توضیح دهید


Communicate with customers

با مشتریان ارتباط برقرار کنید


Explain the stainless steel products to customers

مشتریانی از روسیه


Stainless Steel Rod

مشتریانی از روسیه


Visit Stainless Steel Plate

از انبار بازدید کنید


10.jpg

با مشتریان ارتباط برقرار کنید


Interact with customers Stainless Steel Rod

تعامل با مشتریان


Visit the Stainless Steel Round Bar workshop

بازدید از کارگاه

یک روز بسیار داغ با راجی از بمبئی

مشتریان هند


از صفحه فولادی ضد زنگ بازدید کنید

از کارخانه بازدید کنید