1200 عدد خوبی ساخته شده بوسیله ماشین برش نوار incoloy 800HT

نوار ماشین خوبی 1200PCS به ترتیب به آسيا، فرستاده.