50 تن ورق رنگی تولید نهایی در 3 روز


یکی از بزرگترین تولید کننده ظروف آشپزخانه اروپایی اجرا مواد ما از سهام.

با پشتیبانی قوی beall indsutry گروه 50 تن maetrial چپ بندر شانگهای

در 3 روز و انبار مشتري خیلی زود وارد خواهد شد.