سرد و نقشه کشی ماشین خلاصه پایه

بلوک سیلندر، بستن و دم ساخته است تا اقامت هشت لوله و اهرم چهار بار مجمع اتصال کار کل تحت تاثير تنش کشیدن در چارچوب به عنوان یک کل بسته بنیاد نیست مقاومت در برابر بارهای کار کشیدن، تحمل وزن تجهیزات نتیجه صرفه جویی در مقدار زیادی از تجهیزات هزینه.