نوع دستگاه سرد نقاشی

سرد و نقشه کشی ماشین آلات با توجه به ساختار تخت می توان تقریبا به تقسیم سه جدا, هر دو چارچوب. با توجه به الگوی رانندگی می توان به زنجیره ای هیدرولیک، دندانه دار کردن تقسیم می شود، نوع مانند انواع ماشین کشش پیچ.