اصول طراحی سرد نقاشی ماشین

نقاشی اتومبیل است که توسط دو من به پشتیبانی "راهنماهای رانده شده توسط سیلندر اصلی نفت همراه من به شکل ریال در حال اجرا. سیلندر اصلی و کشیدن ماشین را از طریق قابل تنظیم پیستون کسری محوری با بدنه خودرو.
لوله های فولادی، اول از همه در میله هسته را با مته سوراخ لوله، نقاشی و سپس با پلاگین نصب و سپس قرار دادن در مقابل هسته فولاد راه اندازی پیش نویس. شروع به سفت کردن سیلندر گرفتن مرگ قطب نقاشی اتومبیل در موقعیت شروع سیلندر اصلی شروع شروع نقاشی. ترویج پایان نقاشی در همان زمان محکم کردن جنبش سیلندر مرگ آزادی سر چنگال های فولادی به بدن پس از طراحی کشویی لوله تمام شده در جهت مخالف در عین شاخه لوله خروج سریع مواد صاف.