نوار فولادی سرد نقاشی ماشین آلات بهره برداری ایمن

1. باید بررسی و اطمینان از که اتصال مکانیکی برای شرکت، قالب بدون ترک, نورد سر و شکل دهی مطابق با مشخصات و سپس شروع میزبان خالی در حال اجرا، تأیید طبیعی که قبل از عمل.
2. زمانی که هیچ اطلاعات می تواند توسط منافذ کاهش حجم 0.5 در زمان سرد کشیده شده میله فلزی سرد نقاشی قطر هر روش باید توسط ماشین آلات کارخانه مشخصات انجام دیافراگم استنسیل اضافی برش نباید ~ 1.0 mm.
3. نورد سر پایان یکی از اولین نوار از طریق طول قالب تا 100 ~ 150 mm، و سپس