فولاد ضد زنگ لوله تجارت

صادرات فولاد ضد زنگ بخش مهمی از اقتصاد چین صادرات هستند و آن نقش مهمی در رشد اقتصادی چین رانندگی اما زنگ در تجارت خارجی چین از وضعیت فعلی صادرات فولاد چین بزرگ مقاومت ملاقات کرده.
Yilai سال گذشته خارج از کشور اغلب آمد در چین استیل است "دو" ضد - پیام این در چین استیل ریخته گری صنعت ریخته گری محصولات از اثر بزرگ، صادرات چین توسعه صنعت فولاد ضد زنگ در بسیاری در توسعه صنعت خود را در اشغال بزرگ از سهم بازار در صورت رکود اقتصادی، توسعه سرعت آهسته از وضعیت شیا ، چین صنعت فولاد ضد زنگ در توسعه باید دائما از ارتقاء محصولات با کیفیت بهتر از توسعه تجارت خارجی و حمایت از تولیدات داخلی از سرکوب، محصولات و حفاظت از محیط زیست را باید و منابع انرژی و محیط زیست با هم، افزایش رقابت محصولات فولاد ضد زنگ در تجارت خارجی، تنها راه برای دریافت به موقعیت.